ปฎิทินกิจกรรม Online
 วัน   |     สัปดาห์   |     เดือน   |     ปี
ปฎิทินกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ (00:00 น. -  00:00 น.) 
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ จากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ครั้งที่ 4/2565 (ไม่ระบุเวลา) 
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 4/2565 (ไม่ระบุเวลา)