FONTSIZE
ประกาศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2564

วันที่ 8 เม.ย. 2563
 

 
 
 
3. คู่มือการจัดทข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

4. แบบเอกสารในการยื่นข้อเสนอโครงการฯ

    4.1 แบบขอเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุน ( .DOCX )

    4.2 แบบคำขอยื่นเสนอโครงการ (กท.1) แนบแบบคำขอ ( .DOCX )

    4.3 แบบแผนการปฏิบัติงานโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ (กท.2) แนบแบบคำขอ ( .DOCX )


 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้นที่ 1
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9645 โทรสาร 0 2621 9841