FONTSIZE

 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
ประจำปีบัญชี 2566
 

ลำดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

วงเงิน

สถานภาพโครงการ

หมายเหตุ

ค่าทดแทนตามมาตรา 40 (1) และค่าซ่อมแซมตามมาตรา 40 (2)

 

1

-
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนการศึกษาวิจัยตามมาตรา 40 (3)

รวมทั้งสิ้น

6,047,315

1

การศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์หอยฝาเดียวในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยด ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

754,600

 อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

2

การวิจัยซากดึกดำบรรพ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมบรรพกาล และการเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนล่างพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาและแผ่นดินหลัก เพื่อส่งเสริมข้อมูลวิชาการสำหรับการพัฒนาอุทยานธรณีสตูล
มหาวิทยาลัย
มหาสาคาม

1,360,000

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

3

ความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกดำบรรพ์ฟองน้ำและไบรโอซัวในแหล่งซากดึกดำบรรพ์บ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

745,000

 อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

4

การศึกษาซากดึกดำบรรพ์จระเข้ยักษ์วงศ์โฟลิโดซอริดี ในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อความเข้าใจด้านวิวัฒนาการ บรรพชีวภูมิศาสตร์ และการกระจายตัวในยุค
ครีเทเชียสของประเทศไทย

มหาวิทยาลัย
มหาสาคาม

946,135

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

5

ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ หลุมขุดค้นที่ 3 ห้วยประตูตีหมา แหล่งไดโนเสาร์เทือกเขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนา ผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลก

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

1,261,000

 อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

6

การศึกษาซากดึกดำบรรพ์ขนาดจุลภาคและการลำดับชั้นหินของหมวดหินควนทังตอนล่าง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

566,080

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

7

จัดทำข้อมูลเพื่อการเตรียมการจัดทำแนวทางบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยขมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

414,500

ถอนข้อเสนอโครงการ

 

เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนการอนุรักษ์และพัฒนาตามาตรา 40 (4)

รวมทั้งสิ้น

8,953,438

1

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุวัยเกษียณในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง

93,900

 อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

2

การพัฒนาโมเดลสามมิติด้วยเทคนิคโฟโตแกรมเมทรีซากดึกดำบรรพ์เพื่อการจัดทำหนังสือ AR และฐานข้อมูลสามมิติซากดึกดำบรรพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

667,410

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

3

แนวทางการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝายักษ์อลาโตคอนชา ฟิวซูลินิดและปะการังในชั้นหินปูน

องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน จ.ลพบุรี

35,768

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

4

ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียนสู่การเป็น "Kalasin Geopark"

พิพิธภัณฑ์สิรินธร
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2

419,500

 อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

5

ปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งซากดึกดำบรรพ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
จ.กาฬสินธุ์

2,990,000

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

6

บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสารเหล่าโพนค้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ
จ.สกลนคร

641,500

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

7

ศึกษาแผนแม่บทการบริหารจัดการแหล่งไดโนเสาร์บ้านพนังเสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
จ.ชัยภูมิ

850,000

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

8

การศึกษาวิจจัยความหลากชนิดของหอยตะเกียง (Brachiopod) บริเวณหมู่เกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลด้านบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยาเป็นฐาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

541,240

ถอนข้อเสนอโครงการ

9

จัดจ้างปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้าอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3

428,900

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

10

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์แหล่งมรดกธรณีคำพอุง-ภูกุ้มข้าวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

1,152,840

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

11

การสำรวจซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมภายในถ้ำพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อจำแนกอนุกรมวิธาน

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

417,880

ถอนข้อเสนอโครงการ

12

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์รอยตีนไดเสาร์บ้านโนนตูม ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2

640,200

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

13

สร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในพื้นที่ตำบลสระเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์บรรพชีวินอย่างยั่งยืน บรรพชีวิน แหล่งเหมืองเชียงม่วย จังหวัดพะเยา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระ
จ.พะเยา

74,300

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้นที่ 1
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9645 โทรสาร 0 2621 9841