FONTSIZE
ประกาศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2565

วันที่ 30 เม.ย. 2564
 
 
รายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการ
 
 
 
 
4. แบบเอกสารในการยื่นขอเสนอโครงการฯ
    4.1 แบบคำขอเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเงินจากกองทุนฯ ( .DOCX ) ( .PDF )
    4.2 แบบคำขอยื่นข้อเสนอโครงการ (กท. 1) แนบแบบ ( .DOCX )
    4.3 แบบแผนปฏิบัติงาน (กท. 2/1) แนบแบบ ( .DOCX )
    4.4 แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (กท. 2/2) แนบแบบ ( .DOCX )
    4.5 แบบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (กท. 2/3) ( .DOCX )
 
 
 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้นที่ 1
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9645 โทรสาร 0 2621 9841