FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 1 เม.ย. 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี มอบหมายนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมทรัพยากรธรณี และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
โดยการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2564 (ผลเบื้องต้น) และพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2565 รวมถึงเห็นชอบให้กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2566 โดยกำหนดเปิดรับข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565
 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้นที่ 1
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9645 โทรสาร 0 2621 9841