FONTSIZE
ประกาศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2566

วันที่ 22 เม.ย. 2565
 

 
เอกสารที่ใช้ดูประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 
 
 
 

แบบเอกสารและหลักฐานในการยื่นข้อเสนอโครงการฯ
 
    1. หนังสือคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเงินจากกองทุนฯ ( DOCX )
    2. แบบคำขอเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน (กท. 1) ( DOCX )
    3. แบบแผนปฏิบัติงาน (กท. 2/1) ( DOCX)
    4. แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (กท. 2/2) ( DOCX)
    5. แบบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (กท. 2/3) ( DOCX )
    6. หนังสือขออนุญาตเข้าและดำเนินงานในพื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ ในกรณีมีการดำเนินงานโครงการที่มิใช่พื้นที่ในกรรมสิทธิ์หรือในอำนาจของหน่วยงานของผู้ขอเงินช่วยเหลือ
    7. ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) พร้อมด้วยใบเสนอราคา ในกรณีมีการดำเนินงานที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง
    8. กรณีที่เจ้าของโครงการ หรือผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เป็นผู้รับมอบอำนาจ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ และปิดอากรแสตมป์ตามประมวลกฎหมายรัษฎากรกำหนด หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง คนละ 1 ฉบับ
          (2) สำเนาเอกสารที่แสดงถึงการจัดตั้งให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลของเจ้าของโครงการ หรือผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
 
ความตามข้อ 8 (1) และ 8 (2) ไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี
 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้นที่ 1
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9645 โทรสาร 0 2621 9841