FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2562

วันที่ 31 ก.ค. 2561
 
 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9849 โทรสาร 0 2621 9841