FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 7 ธ.ค. 2561

        วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมเพชร 1 ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับอนุมัติสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2562 และเพื่อพิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9849 โทรสาร 0 2621 9841