FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครอง อนุรักษ์ และบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการของกองทุนฯ ประจำปี 2561

วันที่ 17 ธ.ค. 2561

           เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561 กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครอง อนุรักษ์ และบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2561 ณ จังหวัดเชียงราย พะเยาและลำปาง โดยมีวัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานคุ้มครอง อนุรักษ์ และบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมสัมมนาในการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ รวมทั้งสิ้น 12 คน

 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9849 โทรสาร 0 2621 9841