FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 21 ธ.ค. 2561

         วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมเพชร 1 ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2561 และความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย "การศึกษาสภาพแวดล้อมบรรพกาลและความหลากหลายทางชีวภาพของหินตะกอนยุคออร์โดวิเชียน ในจังหวัดกาญจนบุรี" รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอโครงการขอรับเงินกองทุน ประจำปีบัญชี 2562

 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9849 โทรสาร 0 2621 9841