FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 27 ก.พ. 2562

      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานกาiประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเพชร 1 ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนจัดการทราบดึกดำบรรพ์ (1 ก.ค. 2561 - 31 ธันวาคม 2562) พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้บันทึกข้อตกลงการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ และพิจารณางบการเงินกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุง) และงบการเงินกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9849 โทรสาร 0 2621 9841