FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

                 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเพชร 1 ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้บันทึกข้อตกลงการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 ระหว่างกระทรวงการคลังกับกองทุนฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2561 ของกองทุนฯ พิจารณาร่างแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนฯ (1 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2563) และการออกประกาศกำหนดช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9849 โทรสาร 0 2621 9841