สถานภาพโครงการที่ยื่นข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนหรืออุดหนุนกิจการใดๆจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2562
 
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
วงเงิน (บาท)
สถานภาพ
หมายเหตุ
 
 
 
ค่าทดแทนตามมาตรา 40 (1) และค่าซ่อมแซมตามมาตรา 40 (2)
 
 
 
 
 
 

1.

           
   

เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนการศึกษาวิจัยตามมาตรา 40 (3)

         
 

1.

โครงการศึกษาธรณีวิทยาของแหล่งซากดึกดำบรรพ์และซากดึกดำบรรพ์
ในตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ระยะเวลา : 1 ปี
 ภาควิชาธรณีวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 320,360

คณะกรรมการ
บริหารฯ อนุมัติ
โครงการ
28 พ.ย. 2561
 
 
 

2.

โครงการศึกษาความหลากหลายและการกระจายทางภูมิศาสตร์โบราณ
ของปลากระดูกแข็งสมัยไมโอซีนในแหล่งบ้านหนองปลา จ.เพชรบูรณ์
ระยะเวลา : 2 ปี
ภาควิชาชีววิทยา
และศูนย์วิจัยและการศึกษา
บรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

696,000

คณะกรรมการ
บริหารฯ อนุมัติ
โครงการ 
20 ธ.ค. 2561
 
 
 

3.

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์สำหรับ
งานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน
และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลา : 1 ปี
สถาบันไม้กลายเป็นหินฯ
มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา

652,000

ไม่ผ่านการพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารฯ ไม่เห็นชอบโครงการ
 
 

4.

โครงการวิจัยซากดึกดำบรรพ์และสภาพแวดล้อมโบราณในแหล่งบ่อทราย
บ้านพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลา : 2 ปี

สถาบันไม้กลายเป็นหินฯ
มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา

900,000

ไม่ผ่านการพิจารณา
มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการ
 
 

5.

โครงการสำรวจซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ พื้นที่แหล่งไดโนเสาร์
บ้านพนังเสื่อ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยการสำรวจ
ธรณีฟิสิกส์แบบบูรณาการ
ระยะเวลา : 1 ปี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,999,680

ไม่ผ่านการพิจารณา
มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการ
 
 

6.

โครงการศึกษาสภาพแวดล้อมการตกสะสมตัวของแร่ธาตุในโครงสร้าง
ซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน แหล่งซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน
บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลา : 1 ปี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

437,000

คณะกรรมการ
บริหารฯ อนุมัติ
โครงการ
28 พ.ย. 2561
 
 
 

7.

โครงการศึกษาวิวัฒนาการแอ่งสะสมตะกอนและการวิเคราะห์รูปลักษณ์
กลุ่มชีวินดึกดำบรรพ์ยุคดีโวเนียนตอนกลางถึงยุคคาร์บอนิเหอรัสตอนตัน
ตามแนวคดโค้งเลย โดยอาศัยข้อมูลการลำดับชั้นหินตามชีวภาพ
ชุดลักษณะระดับจุลภาค และธรณีเคมีไอโซโทปของธาตุคาร์บอน
ระยะเวลา : 2 ปี
หน่วยวิจัยบรรพชีวินวิทยาประยุกต์
และการลำดับชั้นหินตามชีวภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1,654,000

คณะกรรมการ
บริหารฯ อนุมัติ
โครงการ
28 พ.ย. 2561
 
 
 

8.

โครงการศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกาศ
ขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ ตำบลบ้านโภชน์
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลา : 1 ปี
เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

300,000

แจ้งถอนโครงการ
 
 

9.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกาศขึ้นทะเบียน
แหล่งซกดึกดำบรรพ์ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลา : 1 ปี
อบต. ภูน้ำหยด
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

300,000

ไม่ผ่านการพิจารณา
การยื่นข้อเสนอโครงการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการฯประกาศกำหนด
   

เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนการอนุรักษ์และพัฒนาตามมาตรา 40 (4)

         
 

1.

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนาสื่อให้ความรู้เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ ฟอสซิลฟิวซูลินิด (ซากสัตว์ทะเลน้ำลึก)
ระยะเวลา : 1 ปี
อบต.ชอนสารเดช
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

286,800

ไม่ผ่านการพิจารณา
มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการ
 
 
 

2.

โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และศึกษาวิจัย ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์
หลุมขุดค้นที่ 3 ห้วยประตูตีหมา บริเวณแหล่งไดโนเสาร์เทือกเขาภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
ระยะเวลา : 1 ปี
อุทยานแห่งชาติภูเวียง ร่วมกับ
ศูนย์ศึกษาวัจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2

2,000,000

แจ้งถอนโครงการ
   

3.

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของพื้นที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉิยารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะเวลา : 1 ปี
เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

1,273,578

แจ้งถอนโครงการ
 

4.

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร ปรับปรุงสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดง
พัฒนาสื่อให้ความรู้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการบริหาร
การจัดการซากดึกดำบรรพ์จากแหล่งเหมืองเชียงม่วน
ระยะเวลา : 1 ปี 

อบต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

1,059,100

คณะกรรมการ
บริหารฯ อนุมัติ
โครงการ
28 พ.ย.2561
 

 

5. 

โครงการจัดจ้างพิมพ์บัตรเข้าชม เพื่อจำหน่ายในการเข้าชม
ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะเวลา : 2 เดือน
พิพิธภัณธ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2

84,000

คณะกรรมการ
บริหารฯ อนุมัติ
โครงการ
28 พ.ย.2561
ดำเนินการเร่งด่วนโดยใช้งบกองทุนฯ ปี 2561

6.

โครงการเช่าโครงกระดูกและซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์และจัดซื้อ
หุ่นไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้เพื่อการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร
จังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะเวลา : 2 เดือน

พิพิธภัณธ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2

3,027,160

คณะกรรมการ
บริหารฯ อนุมัติ
โครงการ
28 พ.ย.2561
 

7.

โครงการจัดจ้างปรับปรุงนิทรรศการไดโนเสาร์ไทย ชั้น 2
ด้วยเทคนิคฮอโลแกรม (Hologram)
ระยะเวลา : 1 ปี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3

1,979,500

แจ้งถอนโครงการ
 

8.

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
ระยะเวลา : 1 ปี

ศูนย์ศึกษาวัจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2

72,000

คณะกรรมการ
บริหารฯ อนุมัติ
โครงการ
28 พ.ย.2561
 

9.

โครงการสำรวจศึกษาวิจัยและอบรมประชาชนเรื่องแหล่งซาก
ดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ในพื้นที่ตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ระยะเวลา : 1 ปี
อบต.กำแพง
อ.ละงู จ.สตูล

2,000,000

ไม่ผ่านการพิจารณา  มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการ

10.

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรและสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เพื่อรองรับการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์
ระยะเวลา : 1 ปี
เทศบาลตำบลโคกสูง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

847,425

ไม่ผ่านการพิจารณา
การยื่นข้อเสนอโครงการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการฯประกาศกำหนด
 
       ข้อมูลอัพเดท10 มกราคม 2562
 
 
 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9849 โทรสาร 0 2621 9841