หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 2/2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการของกองทุนฯ ประจำปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 6/2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครอง อนุรักษ์ และบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการของกองทุนฯ ประจำปี 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 6/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 5/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 5/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 4/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 3/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 4/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 2/2561
เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2562
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ติดตามการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2560

หน้า : [1]
 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9849 โทรสาร 0 2621 9841