Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


น้ำตกตาดยาว

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์

การเดินทาง : เดินทางจากอำเภอกุฉินารายณ์ ไปตามถนนหมายเลข 2042 ประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงบ้านนาไคร้ เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร เดินเท้าเข้าไป 700 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ในเวลาช่วงหน้าฝนบริเวณลานน้ำตกเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเล่นสไลด์เดอร์น้ำตก เป็นจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และบริเวณข้างเคียงยังมีหมู่บ้านโฮมสเตย์โคกโก่ง หมู่บ้านวัฒนธรรมภูไท


ธรณีวิทยา :  ลักษณะเป็นหน้าผาหินทราย ประกอบด้วยหินทรายเนื้อควอตซ์ สีขาว ขนาดเม็ดตะกอนละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดดี ความมนดี การเชื่อมประสานดี เนื้อแน่นแข็ง แสดงการวางชั้นเฉียงระดับ อยู่ในหมวดหินพระวิหาร น้ำตกจะไหลในแนวการวางตัวของชั้นหิน ทิศทางแนว dip angle 80 องศา/ dip direction 123 องศา บริเวณใกล้เคียงพบ sandcrack ซึ่งแสดงถึงลักษณะทางธรณีวิทยาที่หินทรายเกิดการคายความร้อนและหดตัวในขนะที่หินทรายยังไม่แข็งตัว


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved