Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถ้ำผาแดง

ที่ตั้ง : อยู่ในเทือกเขาสวนกวาง ในบริเวณวัดถ้ำผาแดง บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากตัวเมืองขอนแก่น ไปตามถนนมิตรภาพ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ประมาณ 50 กิโลเมตร ถึงทางแยกอำเภอเขาสวนกวาง แยกขวาไปบ้านดงเย็น ผ่านบ้านห้วยบาก บ้านนาอ่างทอง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากบ้านดงเย็นมีทางขึ้นเขาไปวัดถ้ำผาแดง

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นหน้าผาหินทรายหนาประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร ที่จุดชุมวิวเทือกเขาสวนกวางของวัด จะเห็นลักษณะของแอ่งรูปประทุน (anticlinal valley) ชัดเจน ภายในวิหารวัดมีลักษณะคล้ายเพิงถ้ำเดิมมีขนาดยาว 26 เมตร สูง 3 เมตร ลึก 7 เมตร ปัจจุบันมีการสร้างอาคารปกคุลมโดยมีเพิงถ้ำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารสร้างเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา


ธรณีวิทยา :  บริเวณนี้เป็นหินของหมวดหินพระวิหาร ชั้นหินเอียงเทจากแนวระนาบ 100 วางตัวในทิศทางประมาณ 1740 (dip angle/dip direction) ประกอบด้วย หินทราย สีขาว สีขาวแกมเหลือง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ ขนาดเม็ดละเอียด การคัดขนาดดี ความกลมมนปานกลางถึงดี ชั้นหนาปานกลางถึงชั้นหนา พบชั้นเฉียงระดับ (15/252 และ 13/350) หมวดหินนี้มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสหรืออายุประมาณ 140 ล้านปีมาแล้ว


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved