Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


น้ำตกตาดทิดมี

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้านดงสะคร่าน ตำบลวังสวาป อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากอำเภอชุมแพเดินทางมุ่งหน้าทางอำเภอหล่มสัก ใช้เส้นทางเดินทางไป บ้านตาดฟ้า-ดงสะคร่าน โดยมีสองเส้นทาง เส้นทางแรก คือ เส้นทางสายบ้านวังสวาปไปตาดฟ้าดงสะคร่านเป็นเส้นทางขึ้นภูเขา ระยะทางจากบ้านวังสวาปไปถึงตาดฟ้าดงสะคร่านประมาณ 15 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทางไปยังอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแยกที่บ้านโคกมนไปยังบ้านตาดฟ้า-ดงสะคร่านสภาพถนนไม่คอยสะดวกนัก แต่รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้ เดินทางไปจนถึงบ้านตาดฟ้าดงสคร่านจะมีเส้นทางเดินทางไปยังจุดชมวิวและน้ำตก ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันถึงบ้านโคกมนจากนั้นเลี้ยวขวา ผ่านบ้านดงมะไฟถึงบ้านดงสะคร่านน้ำตกตาดทิดมีอยู่บริเวณสะพานข้ามห้วยเพื่อเข้าหมู่บ้านดงสะคร่าน

ลักษณะเด่นของแหล่ง : น้ำตกตาดทิดมีเป็นน้ำตกชั้นเดียว เกิดจากทางน้ำของห้วยตาดฟ้ากัดเซาะไปตามรอยแตกในชั้นหินเกิดเป็นหน้าของน้ำตก ลักษณะของน้ำตกจะเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันไปตามความลาดเอียงของภูมิประเทศ บริเวณหน้าผาน้ำตกมีความสูง 14 เมตร กว้าง 25 เมตร ความยาวตามลำห้วยมากกว่า 100 เมตร (รูปที่ 3.65-3.68)


ธรณีวิทยา :  จัดอยู่ในหมู่หินตาดฟ้า หมวดหินห้วยหินลาด ประกอบด้วย หินโคลน หินดินดาน สีเทาดำ แสดงชั้นชัดเจนมาก ชั้นบางถึงปานกลาง แทรกสลับด้วยชั้นหินปูน และหินทราย สีเทาดำ มีอายุประมาณ 230-200 ล้านปีมาแล้ว (ยุคไทรแอสซิกตอนปลาย)


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved