Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


วัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง)

ที่ตั้ง : อยู่ในบ้านหินร่อง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากตัวจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ผ่านอำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2038 เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงอำเภอภูเวียง แล้วใช้เส้นทางภูเวียง-เวียงเก่า ถึงบ้านเมืองเก่าแล้วแยกซ้ายไปบ้านหินร่องอีก 8 กิโลเมตร พลาญหินบ้านหินร่องอยู่ติดกับถนน

ลักษณะเด่นของแหล่ง : พลาญหินกว้างมีโขดหินเรียงรายอยู่ประมาณ 2 ก้อน วางตั้งอยู่ บริเวณก้อนหินมีหลักฐานทางโบราณคดี คือมีรอยฝ่ามือประทับอยู่ 3 รอย นอกจากนี้ยังมีลักษณะของทางน้ำโบราณอยู่ตรงกลางระหว่างลานหิน ทางน้ำมีความสูง 5 เมตร กว้าง 4-7 เมตร ยาว 100 เมตร และมีชะง่อนผา ความสูงประมาณ 1.90 เมตร ลึก 8 เมตร ยาว 20 เมตร มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน


ธรณีวิทยา :  บริเวณนี้เป็นหมวดหินภูพาน ชั้นหินเอียงเทจากแนวระนาบ 120 วางตัวในทิศทางประมาณ 0400 (dip angle/dip direction) ประกอบด้วย หินทราย หินทรายปนกรวด และหินกรวดมน สีเทาปนขาว มีขนาดเม็ดปานกลางถึงเม็ดหยาบ เป็นชั้นหนาและมีชั้นเฉียงระดับขนาดใหญ่ทั้ง plannar and trough cross-bedding โดยเม็ดกรวดมีส่วนประกอบเป็นพวกควอตซ์สีขาว หินภูเขาไฟ หินเชิร์ตสีเทา เทาดำ น้ำตาลแดง ดำ เทาขาวและเขียว เม็ดตะกอนมีความมนดีแต่มีการจัดขนาดไม่ค่อยดี พบชั้นเฉียงระดับ (15/315 และ 20/340) และรอยเลื่อน (73/327 และ 70/319) หมวดหินนี้มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสหรืออายุประมาณ 100 ล้านปีมาแล้ว


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved