Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


หินลาดหัวเมย

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง หมู่บ้านโนนสูง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากตัวจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ผ่านอำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2038 เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงอำเภอภูเวียง แล้วใช้เส้นทางภูเวียง-บ้านหินร่อง เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นเขาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร และเดินเท้าอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงน้ำตกทับพญาเสือ

ลักษณะเด่นของแหล่ง : บริเวณนี้ประกอบไปด้วย ก้อนหินขนาดใหญ่ สวยงามแปลกตามีลักษณะคล้ายดอกเห็ด มีร่องรอยของภาพเขียนสีโบราณแสดงหลักฐานทางโบราณคดี ก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายประทุนเกวียนพร้อมคนขับ และมีสะพานหินธรรมชาติขนาดเล็ก


ธรณีวิทยา :  บริเวณนี้เป็นหมวดหินพระวิหาร ชั้นหินเอียงเทจากแนวระนาบ 120 วางตัวในทิศทางประมาณ 0520 (dip angle/dip direction) ประกอบด้วย หินทราย หินทรายปนกรวด สีขาวถึงสีขาวปนเหลือง เนื้อละเอียดถึงหยาบปานกลาง มีการคัดขนาดดี ความกลมมนกึ่งเหลี่ยมถึงกึ่งมน ชั้นหนาปานกลางถึงชั้นหนา ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ กรวดที่พบเป็นกรวดของแร่ควอตซ์ พบแนวรอยเลื่อน (80/015) แนวแตกเรียบ (88/158, 63/350 และ 85/235) หมวดหินนี้มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสหรืออายุประมาณ 140 ล้านปีมาแล้ว


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved