Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


แนวรอยแตกซับสมบูรณ์

ที่ตั้ง : อยู่ติดกับโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย บ้านซับแดง ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากอำเภอมัญจาคีรีใช้ทางหลวงหมายเลข 229 ผ่านอำเภอโคกโพธิ์ชัย บ้านซับเจริญอยู่บริเวณสองด้านของทางหลวงหมายเลข 229 ช่วงอำเภอมัญจาคีรี-ช่องสามหมอ (อำเภอแก้งคร้อ)

ลักษณะเด่นของแหล่ง : บริเวณนี้เป็นพลาญหินทรายยาวมากกว่า 100 เมตร หินทรายมีรอยแยก รอยแตก จำนวนรอยแตกมีหลายแนวขนานกัน ระยะห่างระหว่างรอยแตกประมาณ 30 เมตร


ธรณีวิทยา :  บริเวณนี้เป็นหมวดหินภูพาน ชั้นหินเอียงเทจากแนวระนาบ 100 วางตัวในทิศทางประมาณ 1540 (dip angle/dip direction) ประกอบด้วย หินทราย หินทรายปนกรวด และหินกรวดมน สีเทาปนขาว มีขนาดเม็ดปานกลางถึงเม็ดหยาบ เป็นชั้นหนาและมีชั้นเฉียงระดับขนาดใหญ่ทั้ง plannar and trough cross-bedding โดยเม็ดกรวดมีส่วนประกอบเป็นพวกควอรตซ์สีขาว หินภูเขาไฟ หินเชิร์ตสีเทา เทาดำ น้ำตาลแดง ดำ เทาขาวและเขียว เม็ดตะกอนมีความมนดีแต่มีการจัดขนาดไม่ค่อยดี พบชั้นเฉียงระดับ (10/164, 8/177, 7/130 และ 12/170) และรอยเลื่อน (40/312 และ 55/323) หมวดหินนี้มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสหรืออายุประมาณ 100 ล้านปีมาแล้ว


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved