Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


กลุ่มเสาเฉลียง วัดถํ้าผานางคอย (หลวงป้พรหมมา)

ที่ตั้ง : อยู่บริเวณวัดถํ้าผานางคอย (หลวงปูพรหมมา) บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

การเดินทาง : ... 

ลักษณะเด่นของแหล่ง : พื้นที่แหล่งนี้มืเสาเฉลียงที่มืลักษณะสวยงามประมาณ 10 เสาเฉลียง และยังมืโขดหินเป็นรูปคล้ายเจดีย์เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง


ธรณีวิทยา :  เป็นหินทราย ลักษณะเนื้อหินมืลีเทา เทาอมแดง ปนกรวดที่ประกอบด้วย ควอตซ์ ขนาด 1-3 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี ลักษณะเสาเฉลียงเกิดจาก กระบวนการผุพังและกร่อนของหินทรายที่เกิดจากนํ้าและลม


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved