Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถํ้ามืด

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านบ้านผาชัน อำเภอ'โพธ'โทร จังหวัด อบลราชธานี

การเดินทาง : ... 

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นถํ้าหินทรายที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เคย สำรวจพบถํ้าหิน


ธรณีวิทยา :  เป็นหินทราย ลักษณะเนื้อหินมีสีเทา มีขนาดตะกอนตั้งแต่ปานกลางถึงหยาบ ปนกรวดที่ประกอบด้วย ควอตซ์ ขนาด 0.3-3 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี แสดงแนวการวางตัวของชั้นหินชัดเจน(bedding) dip angle 18 องศา/dip direction 240 องศา บริเวณ ภายในถํ้ายังพบกุมภลักษณ์กระจายอยู่ทั่วไปขนาดตั้งแต่ 50-80 เซนติเมตร ถํ้ามีดนื้เกิดจากกระบวนการผุพัง อยู่กับที่และการกร่อนตามแนวระนาบของชั้นหินที่มีความคงทนต่อการผุกร่อนน้อย โดยมีนํ้าเป็นตัวกัดกร่อน และพัดพาเม็ดทรายออกไปที่ละน้อย อีกทั้งมีการพังทลายของชั้นหินจนเป็นโพรงถํ้าและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved