Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


น้ำตกแสงจันทร์

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลโพธี้กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอฺบลราชธานี

การเดินทาง : ... 

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ลักษณะเป็นนํ้าตกที่ไหลผ่านรูของหิน ซึ่งทำให้เกิดเป็นจุดที่โดดเด่น สวยงามเพราะแสงแดดตกกระทบสายนํ้า ทำให้เกิดประกายระยิบระยับสวยงาม และจะมีแสงจันทร์ลอดรูปใน สายนํ้าตกในเวลากลางคืน จีงได้ชื่อว่านํ้าตกแสงจันทร์


ธรณีวิทยา :  เป็นนํ้าตกหินทรายอยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี ที่มี'จำนวน 2 ชั้น จุดเด่นอยู่ที่ใ!าตกชั้นล่างสูงประมาณ 7 เมตร ลักษณะเป็นใ!าตกที่ไหลผ่านรูของหินซึ่งคาดว่าเดิมน่าจะ เป็นกุมภลักษณ์แล้วเกิดการหลุดออกของหินชั้นล่างทำให้ใ!าเกิดการกัดเซาะเกิดเป็นรูหินขึ้น และพบถํ้าหิน ทรายขนาดประมาณ ลึก 5เมตร กว้าง 10 เมตร ทางทิศตะวันตก อีกทั้งมีจุดเด่นทางธรณีวิทยาคือแสดงแนว ชั้นเฉียงระดับอยู่ตรงผนังใ!าตกทางตะวันตก ใ!าตกชั้นบนอยู่ห่างใ!าตกชั้นแรกประมาณ 8 เมตร ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงประมาณ 1 เมตร นอกจากนี้ยังพบถาขนาดเล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของใ!าตกชั้นแรกอีกด้วย


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved