Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ผาเจ๊ก

ที่ตั้ง : บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตำบลนาโพธิ้กลาง อำเภอ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

การเดินทาง : ...  

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นบริเวณที่มีลักษณะธรณีสัณฐานโดดเด่น และเป็นจุดชมวิวแม่นี้า โขงที่สวยงามมาก อีกทั้งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นแนวการวางตัวของชั้นหินที่ชัดเจนมากของผาเมยอีกด้วย ใน อดีตบริเวณนี้เป็นเส้นทางการลำเลียงและค้าขายของพ่อค้าชาวจีน พ่อค้าชาวจีนเหล่านั้นชอบมาพักที่ผาแห่งนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อว่า ผาเจ๊ก ในเวลาต่อมา


ธรณีวิทยา :  เป็นหน้าผาที่เกิดจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราช ซึ่งเดิมมีแผ่นดินต่อเนื่องไป ถึงชายแดนลาว แต่ในเวลาต่อมาเกิดการกัดเซาะของแม่นี้าโขงซึ่งเป็นแม่นั้าที่มีมาตั้งแต่อดีต ค่อยๆกัดเซาะตาม แนวรอยแตก รอยแยกของหิน เมื่อเวลาผ่านไปแม่นั้าโขงกัดเซาะชั้นหินจนมีความลึกถึงปิจจุบันทำให้เห็นเป็น ลักษณะหน้าผา พื้นที่นี้ประกอบด้วยหินทราย สีเทา มีขนาดเม็ดตะกอนละเอียดถึงปานกลาง มีเม็ดกรวดชนิด ควอตซ์ ขนาด 0.3-3 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved