Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ผาเมย

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม บ้านหนองผือ ตำบลนา โพธี้กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

การเดินทาง : ...  

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นบริเวณที่มีลักษณะธรณีสัณฐานโดดเด่น และเป็นจุดชมวิวแม่นํ้า โขงที่สวยงามมาก อีกทั้งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นแนวการวางตัวของชั้นหินที่ชัดเจนมากของผาเจ๊กอีกด้วย ใน อดีตบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของเมย (เมย เป็นภาษาอีสานแปลว่าสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายละอง ละมั่ง) จึงเป็นที่มาของ ชื่อว่า ผาเมย ในเวลาต่อมา


ธรณีวิทยา :  เป็นหน้าผาที่เกิดจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราช ซึ่งเดิมมีแผ่นดินต่อเนื่องไป ถึงชายแดนลาว แต่ในเวลาต่อมาเกิดการกัดเซาะของแม่นํ้าโขงซึ่งเป็นแม่นํ้าที่มีมาตั้งแต่อดีต ค่อยๆกัดเซาะตาม แนวรอยแตก รอยแยกของหิน เมื่อเวลาผ่านไปแม่นํ้าโขงกัดเซาะชั้นหินจนมีความลึกถึงปีจจุบันทำให้เห็นเป็น ลักษณะหน้าผา พื้นที่นี้ประกอบด้วยหินทราย สีเทา มีขนาดเม็ดตะกอนละเอียดถึงปานกลาง มีเม็ดกรวดชนิด ควอตซ์ ขนาด 0.3-3 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved