Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ภูอานม้า

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านใหม่ ตำบลดงสำโรง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

การเดินทาง : ... 

ลักษณะเด่นของแหล่ง : มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งที่มีหินที่มีลักษณะ คล้ายรูปอานม้าซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ที่สวยงาม อีกทั้งในบริเวณรอบๆยังพบลานหินปมอยู่ทั่วบริเวณ ระหว่างทาง ไปยังภูอานม้าพบเสาเฉลียงที่สวยงามตลอดทางและเหมาะสำหรับการศึกษาเชิงนิเวศอีกด้วย


ธรณีวิทยา :  บริเวณนี้พบอยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี ประกอบด้วยหิน ทรายปนกรวด ลีขาวปนเทา เม็ดขนาดปานกลางถึงหยาบ การคัดขนาดไม่ดี เม็ดกรวดประกอบด้วย ควอตซ์ และเชิร์ต สะสมตัวในสภาพแวดล้อมทางนํ้าประสานสายบนทวีปเมื่อ 100-140 ล้านปี ลักษณะของเสาเฉลียง และหินรูปอานม้า เกิดจากกระบวนการกร่อน (erosion) โดยกระแสนํ้า ส่วนลานหินปมนั้นเกิดจากการกัด เซาะของหินโดยกระบวนการทางนํ้า และพบกุมภลักษณ์อีกด้วย


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved