Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


สวนหินสิประกายแสง อำเภอโพธโทร

ที่ตั้ง : บริเวณริมฝืงแม่นํ้าโขง เหนือบ้านผาชัน อำเภอโพธไทร จังหวัดดูบลราชธานื

การเดินทาง : ...

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นหินที่มีลักษณะสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับเมื่อเวลามี แสงแดดส่อง เมื่อมองในระยะไกลดูเหมือนเป็นก้อนโลหะสีเงินสะท้อนแสงดูแปลกตา เป็นแหล่งธรณีสัณฐานที่ โดดเด่นสวยงาม


ธรณีวิทยา :  เป็นหินซิลิกา (siliceous rock) ที่อยู่'ใน'หมวดหินภพาน อายูประมาณ 110 ล้านปี แข็งและ มืสีต่างๆ เช่น นํ้าตาลออกเหลือง ดำ ชมพู แดง ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงกระบวนการเกิดจาก การสะสมตัวของซิลิกา(silica: Si02) ระหว่างกระบวนการเกิดเป็นหิน หรือเรียกว่าการก่อตัวใหม่ (diagenesis) ในสภาพซิลิกาอิ่มตัวในนํ้าที่มืการเคลื่อนที่ในตะกอนทราย ซึ่งลักษณะเช่นนี้หาได้ยาก


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved