Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


สามพันโบก

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านโป่งเป้า อำเภอโพธึ้ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การเดินทาง : ...

ลักษณะเด่นของแหล่ง : มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ทั่วบริเวณลานหิน มีทั้งบ่อขนาดใหญ่ เรียกว่าสระมรกต มีทั้งเป็นลักษณะถํ้าบาดาลเรียกถํ้าพระยานาค และยังมีเป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการอีก มากมาย ถือว่าสามพันโบกเป็นมหัศจรรย์ธรรมชาติทางธรณีที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก


ธรณีวิทยา :  ลักษณะที่เป็นหลุมหรือบ่อที่เรียกว่า ทมภลักษณ์ (pothoie) ในหินทรายและ หินทรายปนกรวดของหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี แสดงชั้นเฉียงระดับสวยงาม ซึ่งบ่งบอกถึง สภาวะการสะสมตัวในสภาพแวดล้อมทางนํ้าประสานสายและโค้งตวัด ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้น เมื่อ ประมาณ 65-97 ล้านปีมาแล้ว เกิดจากกระบวนการกร่อน(erosion) โดยกระแสนํ้าพัดพาเอากรวดทรายมา หมุนวนกัดกร่อนในแอ่งเล็กๆบนผิวหน้าชั้นหินจนเกิดเป็นโพรงโค้งเว้า


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved