Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


หาดวิจิตรา – แก่งพิสมัย

ที่ตั้ง : อยู่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

การเดินทาง : ... 

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นชายหาดทรายขาวสะอาดริมแม่นํ้าโขงเหมาะสำหรับเป็นที่ พักผ่อนและท่องเที่ยวชมวิวที่สวยงาม


ธรณีวิทยา :  ลักษณะของแหล่งเป็นชายหายหาดที่เกิดจากกระบวนการสะสมตัวของแม่นํ้า โขงเป็นพื้นที่งอกออกมาจากแผ่นดิน บริเวณนี้แสดงลักษณะธรณีสัณฐานของแม่นํ้าที่สวยงาม ส่วนแก่งพิสมัย เป็นแก่งหินทรายที่เกิดการกัดกร่อนของทางนํ้าทำให้เป็นโขดหินรูปแบบต่างๆ อยู่ในแม่นํ้า


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved