Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


เสาเฉลียงยักษ์

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งขาติผาแต้ม ห่างจากที่ทำการอุทยาน ประมาณ 50 กิโลเมตร บริเวณบ้านผาขัน อำเภอโพธึ้ไทร จังหวัดอุบลราขธานี

การเดินทาง : ...

ลักษณะเด่นของแหล่ง : แหล่งธรณีสัณฐานเสาเฉลียงในจังหวัดอุบลราขธานีซึ่งมีอยู่หลาย แห่ง เสาเฉลียงยักษ์ เป็นเสาเฉลียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นเนินหินโล่งกว้าง แวดส้อมด้วยป่าเบญจพรรณที่มีพืขพรรณแปลกตาหายากหลาย ขนิด นอกจากนี้บริเวณฐานของเสาเฉลียงยักษ์ทางด้านทิศตะวันตกยังมีร่องรอยทางโบราณคดี ได้แก่โลงศพไม้ เก่าแก่ยาวประมาณ 2 เมตร ซึ่งเขื่อว่าเป็นของมนุษย6โบราณ


ธรณีวิทยา :  เป็นประติมากรรมธรรมขาติดล้ายเห็ดเกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่และ กร่อนที่เกิดกับขั้นหินที่แข็งและอ่อนของหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี ทำให้ขั้นหินมีความคงทน ต่อกระบวนการดังกล่าวแตกต่างกันจึงถูกกัดกร่อนไม่เท่ากัน ส่วนที่เป็นขั้นหินที่อ่อนกว่าจะถูกกัดกร่อน มากกว่าจึงหลงเหลือเป็นส่วนคล้ายโคนเห็ด ในขณะที่ขั้นหินที่แข็งกว่าถูกกัดกร่อนน้อยกว่าจึงหลงเหลือเป็น ส่วนคล้ายดอกเห็ด


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved