Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


แก่งคันย่า

ที่ตั้ง : อยู่บริเวณบ้านดงหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม อำเภอ'โพธ ไทร จังหวัดอบลราชธานี

การเดินทาง : ... 

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นแก่งหินที่มีต้นไม้หลายชนิดเช่นต้นหว้า ต้นไทร มีความร่มรื่น เหมาะเป็นที่พักผ่อน อีกทั้งอยู่ริมถนนสามารถคมนาคมสะดวก


ธรณีวิทยา :  เป็นแก่งหินที่อยู่บริเวณห้วยตาหวัง แก่งคันย่ามีลักษณะการเกิดจากการกัด เซาะชองทางนํ้าทำให้เห็นเป็นลักษณะโชดหินกลางห้วย พื้นที่ประกอบด้วยหินทราย สีเทาอมแดง ชนาด ตะกอนละเอียดถึงปานกลาง อยู่ในหมวดหินเสาชัวอายุประมาณ 120 ล้านปี พบกุมภลักษณ์ชนาด 15 -60 เซนติเมตร แสดงแนวการวางตัวชองชั้นหินชัดเจน dip angle 28 องศา/ dip direction 23 องศา มีแนวการ แตกชองหิน(joint set) จำนวน 2 แนวคือ แนวแรก dip angle 88 องศา/ dip direction 290 องศา แนวที่ สอง dip angle 80 องศา/ dip direction 3 องศา


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved