Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


แหล่งไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตำบลบ้านด่าน อำเภอ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

การเดินทาง : ...

ลักษณะเด่นของแหล่ง : แหล่งธรณีสัณฐานแก่งตะนะ มืลักษณะเป็นแนวโขดหินทรายขนาด ใหญ่กลางแม่,นามูล และ ดอนตะนะเป็นดอนทรายขนาดใหญ่ บริเวณใกล้เคียงมืแหล่งที่น่าสนใจอีกเช่น ต้น ไทรย้อยทรงปลูกเป็นอนุสรณ์การเสด็จมาเยือนของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สะพานแขวนเป็น สะพานข้ามระหว่างแก่งตะนะกับดอนตะนะที่สร้างจากโครงการเขื่อนปากมูล อีกทั้งเป็นจุดชมวิวแก่งตะนะที่มื ความสวยงามเป็นอย่างมาก รอยเสือโดด(ชาวบ้านตั้งขื่อ)เป็นลักษณะของกุมภลักษณ์ขนาดเล็กที่เรียงตัวกัน เสมือนรูปตีนเสือ โต๊ะหินใหญ่เป็นโต๊ะที่ทำจากหินทรายขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 5 เมตร กลุ่มไม้กลายเป็นหินเป็นแหล่งศึกษาไม้กลายเป็นหินที่พบที่บริเวณแก่งตะนะ


ธรณีวิทยา :  แก่งตะนะเป็นหินทรายในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี ที่เกิดจาก กระบวนการกัดกร่อนของ,นํ้าจนกลายเป็นลักษณะแก่ง บริเวณทั่วไปแสดงชั้นเฉียงระดับชัดเจนและพบกุม ลักษณ์ซึ่งเกิดจากกระบวนการที่มืกระแส,นํ้าวนพัดพาก้อนกรวดมาเป็นตัวกร่อนหินลักษณะเป็นวงกลม บริเวณ แก่งตะนะนี้พบกุมภลักษณ์ขนาดของตั้งแต่ 5-60 เซนติเมตร


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved