Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


แซห้วยหมาก

ที่ตั้ง : บ้านห้วยหมากใต้ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี

การเดินทาง : ... 

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นแก่งหินทราย ที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดทำให้มีบรรยากาศร่มรื่น และอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน สามารถเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวประจำชุมชนได้แหล่งธรณีสัณฐานที่เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ


ธรณีวิทยา :  เป็นแก่งหินทรายที่เกิดจากกระบวนการกัดเซาะและการกร่อนของนํ้า พื้นที่ ประกอบด้วยหินทรายมีสืเทา สีเทาขาว ตะกอนมีขนาดปานกลาง อยู่ในหมวดหินเสาขัวอายุประมาณ 120 ล้านปี แสดงแนวการวางตัวของชั้นหินชัดเจน(bedding) dip angle 5 องศา/ dip direction 273 องศา มี แนวการแตกของหิน(joint set) จำนวน 2 แนวคือ แนวแรก dip angle 75 องศา/ dip direction 100 องศา แนวที่สอง dip angle 77 องศา/ dip direction 8 องศา


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved