Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


โบกแก่งสร้อย

ที่ตั้ง : อยู่บริเวณบ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี

การเดินทาง : ... 

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ชาวบ้านบริเวณนั้นตั้งชื่อว่าเก้าพันโบก เป็นพื้นที่ที่มีโบกจำนวนมาก นับหลายพันโบก ด้านหลังของโบกแก่งสร้อยจะเห็นหน้าผาของผาเจ็กและผาเมย เป็นที่โดดเด่นสวยงามเป็น อย่างมาก


ธรณีวิทยา :  พื้นที่เป็นหินทรายเนื้อควอร์ต สีเทาขาว เม็ดตะกอนขนาดปานกลาง อยู่ใน หมวดหินเสาขัวอายุประมาณ 120 ล้านปี แสดงชั้นเฉียงระดับทิศ 310 องศาและแนวการวางตัวของชั้นหิน ชัดเจนแนว dip anele 7 องศาและ dip direction 80 องศา พบกมภลักษณ์หลากหลายรปทรงกระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมาก ขนาดตั้งแต่ 15 เซนติเมตร-7 เมตร มีลักษณะธรณีสัณฐานที่โดดเด่นสวยงามมาก เนื่องจากโบกแก่งสร้อยเป็นเนินหินทรายที่มีแม่นั้าโขงไหลโอบล้อมลักษณะคล้ายรูปเลนส์เป็นที่น่าแปลกตาเป็น อย่างยิ่ง


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved