Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ภูกระดึง (Phu Kradueng)

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

การเดินทาง : 75 ก.ม. จากจังหวัดเลยตามทางหลวงหมายเลข 201 แล้วเลี้ยวเข้าเส้นทาง 2019 อีก 12 กิโลเมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นภูเขายอดราบที่มีรูปร่างคล้ายหัวใจมนุษย์เมื่อมองจากมุมสูงแห่งเดียวในโลก และรูปร่างเหมือนกระดึงห้อยคอวัวเมื่อมองค้านข้าง เป็นแหล่งลำดับชั้นหินแบบฉบับ (type section) ของหมวดหินภูกระดึง และมีภูมิประเทศที่สวยงาม


ธรณีวิทยา :  เป็นภูเขายอดราบ (mesa) สูง 1,316 เมตร ประกอบด้วยชั้นหินทรายอายุต่างๆวางซ้อนกัน
4 ชั้น อายุประมาณ 65- 200ล้านปี(ยุค Cretaceous-Jurassic) ประกอบด้วยหมวดหินภูกระดึงที่แก่ที่สุดอยู่ด้านล่างสุดที่เชิงเขา หมวดหินพระวิหาร หมวดหินเสาขัวอยู่ถัดขึ้นไปและหมวดหินภูพานที่อ่อนที่สุดอยู่ที่ยอดเขา มีความสำคัญใช้อ้างอิงทางวิชาการด้านธรณีวิทยา เนื่องจากเป็นแหล่งลำดับชั้นหินแบบฉบับ (type section) ของหมวดหินภูกระดึง


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved