Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ภูเรือ (Phu Rua)

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอหนองบัว อำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

การเดินทาง : ห่างจากจังหวัดเลย 48 ก.ม.ไปตามทางหลวงหมายเลข 203

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นภูเขาหินทรายยอดราบ (mesa)ที่ถูกกระบวนการกร่อน(erosion) และผุพังอยู่กับที่ (weathering) เกิดเป็นประติมากรรมของแหล่งธรณีวิทยาต่างๆมากมายได้แก่ หินเต่า น้ำตกที่มีน้ำไหลลดหลั่นลงมาตามระนาบชั้นหิน หินสมอง ชั้นเฉียงระดับ(cross bedding) สวนหิน สาเหตุที่ขนานนามว่า “ภูเรือ” เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดูคล้ายสำเภาใหญ่ และที่ราบบนยอดเขามีลักษณะคล้ายท้องเรือ


ธรณีวิทยา :  บริเวณภูเรือ ประกอบด้วย 2 หมวดหิน จากอายุแก่ไปอ่อนดังนี้หมวดหินเสาขัว วางตัวรองรับอยู่ตอนล่างประกอบด้วย ชั้นหินสลับกันเป็นแบบ cycle ของหินโคลนปนทรายแป้ง (silty mudstone)สีน้ำตาลแดง สลับกับหินทรายแป้ง (siltstone) หินทรายเม็ดละเอียดถึงปานกลาง และหินกรวดมนกับชั้นของ caliches, calcrete nodules และ thin-bedded and nodular silcretes และ หมวดหินภูพานวางตัวปิดทับอยู่ตอนบนประกอบด้วย หินทรายเม็ดขนาดปานกลางถึงหยาบมาก และหินกรวดมนสีน้ำตาลแกมเหลือง ส้มอ่อน เทา ชมพู และขาว บางชั้นของหินทรายมีกรวดปน และมีชั้นเฉียงระดับขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ เม็ดกรวดมีขนาดใหญ่ถึง 5 เซนติเมตร ส่วนใหญ่ประกอบด้วย แร่ควอตซ์ และเชิร์ต


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved