Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


สวนหินผางาม (Pha Ngam Rock Garden)

ที่ตั้ง : บ้านผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

การเดินทาง : 63 ก.ม.จากจังหวัดเลย ตามทางหลวงหมายเลข 210

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นภูเขาหินปูนที่มีลักษณะเป็นหน้าผาชัน มีหลุมยุบ โขดหิน โพรง เป็นต้น


ธรณีวิทยา :  เป็นภูมิประเทศแบบคาสต์ (karst topography) ประกอบด้วนชั้นหินปูนอายุกว่า 250 ล้านปีที่มีซากดึกดำบรรพ์หลายชนิด เช่น คตข้าวสาร(fusulinid) ไบรโอซัว(bryozoa) เป็นต้น เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา 2 กระบวนการ คือ การกร่อน(erosion) และผุพังอยู่กับที่(weathering) ทำให้เกิดเป็นหน้าผา หลุมยุบ โขดหิน โพรง ถ้ำ


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved