Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถ้ำเข้

ที่ตั้ง : บ้านเขาแดง ต.กำแพง อ.ละงู จังหวัดสตูล

การเดินทาง : จากอำเภอละงูเดินทางไปเส้นทางหลวงหมายเลข 4078 ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบ้านควนใหญ่เลี้ยวซ้ายอีก 1 กิโลเมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นแหล่งที่มีลักษณะธรณีสัณฐานประเภทถ้ำที่สวยงามและมีความยาวมาก ที่สำคัญที่สุดเป็นแหล่งที่พบฟอสซิลของช้างสเตโกดอนที่เดียวในจังหวัดสตู


ธรณีวิทยา :  ลักษณะเป็นถ้ำหินปูนขนาดไม่ใหญ่มาก เกิดในหินปูนยุคออร์โดวิเชียน (อายุประมาณ 470 ล้านปี) ถ้ำมีขนาดความลึกประมาณ 40 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร กว้างประมาณ 20 เมตร แสดงการวางตัวของหินปูนชันเจนแนว dip angle 20 องศา /dip dipdirection 078 องศา เป็นลักษณะถ้ำเป็นซึ่งภายในถ้ำยังคงมีการเจริญเติบโตของหินงอกหินย้อย จุดเด่นของถ้ำเข้คือมีเสาถ้ำและหินย้อยเรียงตัวกันเป็นแนวตามรอยแตกของเพดานถ้ำ

MAP

กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved