งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0349/2552 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
31 นายชัยยันต์ หินทอง  รายงานสรุปผลการสำรวจธรณีวิทยาอำเภอสันทราย บ้านห้วยแก้ว บ้านร่องเคาะ บ้านร้อง   22F4-42    document/22F4-42.pdf
32 นายนิกร นครศรี, นายสุเทพ ศรีสุข  แผนงานสำรวจธรณีวิทยาระวาง อ.บ้านตาก อ.สามเงา จ.ตาก และระวางบ้านโป่งแดงท้องที่ อ.เมืองสุโขทัย   22F4-43    document/22F4-43.pdf
33 WALLACE LEE  รายงานสำรวจธรณีวิทยานครราชสีมา - อุดร - ร้อยเอ็ด - อุบลราชธานี (เล่ม 9) พ.ศ. 2466  22F4-44    document/22F4-44.pdf
34 นายอมร เมธีกุล และคณะ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณเขตสงวนของโครงการวิจัยดภาวะสิ่งแวดล้อมในเขตร้อน ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2510  22F4-45    document/22F4-45.pdf
35 -  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาแผนที่ระวาง 47Q/EB13,14 บริเวณบ้านน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ (เล่ม 1)   22F4-46    document/22F4-46.pdf
36 นายวิชัย ศิวะบวร และคณะ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาระวางบ้านคลองมะพลับ อำเภอตรอน และบ้านแสนขัน (เล่ม 3)   22F4-47    document/22F4-47.pdf
37 น.ส.พัชรา ปริวรรตวร และคณะ  รายงานการสำรวจฟอสซิลและธรณีวิทยาบริเวณเขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร   22F4-48    document/22F4-48.pdf
38 นายอมร เมธีกุล  รายงานการสำรวจแร่ดีบุกในประทานบัตรที่ 5/2487 6/2487 5545 อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประทานบัตรที่ 6/2491 11/2493 10/2497 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พศ.2499 พ.ศ. 2499  22F4-49    document/22F4-49.pdf
39 นายวิชัย ศิวะบวร  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาแผนที่ระวาง 47Q/EB13,14 บริเวณบ้านน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ (เล่ม 3)   22F4-50    document/22F4-50.pdf
40 นายวิชัย ศิวะบวร  แผนงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณบ้านน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์   22F4-51    document/22F4-51.pdf
41 นายเกษตร พิทักษ์ไพรวัน ,นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก  การสำรวจพิภพทางธรณีวิทยา   22F4-52    document/22F4-52.pdf
42 -  รายงานการตรวจเหมือง 60 เหมืองทองแดง ตำบลคูยายหมี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2488  22F4-53    document/22F4-53.pdf
43 นายประคอง พลหาญ  รายงานการสำรวจแหล่งแร่ฟลูออไรต์ บริเวณห้วย พุบอน ตำบลสวนผื้ง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2511  22F4-54    document/22F4-54.pdf
44 นายสุวัน เฉลียววงศ์  รายงานการสำรวจแหล่งแร่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2492  22F4-55    document/22F4-55.pdf
45 นายชัยยันต์ หินทอง, นายจงพันธ์ จงลักษมณี  ธรณีวิทยาแหล่งแร่ฟลูออไรท์ ตำบลบางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2511  22F4-56    document/22F4-56.pdf
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next >