งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
178 ส่วนสำรวจ 3 สำนักธรณีวิทยา  รายงานเบื้องต้นผลการสำรวจไม้กลายเป็นหิน อ.บ้านตาก จ.ตาก พ.ศ.2546  03_0259    document/DMR-03_0259.PDF
179 นิกร นครศรี มนตรี ศิลปาลิต  ธรณีวิทยาระวางกิ่งอ.น้ำโสม และระวางบ้านห้วยขอบ ฉบับที่ 0058 พ.ศ.2529  03_0260    document/DMR-03_0260.PDF
180 สมบุญ โฆษิตานนท์ วสันต์ ขำทุเรียน  การสำรวจธรณีวิทยาและศึกษาวิจัยเรื่องฟลูอิดอินคลูชั่นกับกำเนิดแร่ทองคำ ห้วยโป่งแคะ-ห้วยหยวก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พ.ศ.2543  03_0263    document/DMR-03_0263.PDF
181 สมชาติ บริพัตรโกศล  การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรหินปูนและหินโคโลไมต์ ระวางอ.ลอง(4945I) ระวางอ.สอง(5045IV) และระวางจ.แพร่ (5045III) ฉบับที่ สธว.5/2546 พ.ศ.2546  03_0264    document/DMR-03_0264.PDF
182 อัปสร สอาดสุด วิโรจน์ แสงศรีจันทร์  ธรณีวิทยาระวางอ.หาดใหญ่(5023II) ฉบับที่ กธ.275/2545 พ.ศ.2545  03_0265    document/DMR-03_0265.PDF
183 เด่นโชค มั่นใจ วีระพงษ์ ตันสุวรรณ  ธรณีวิทยาระวางบ้านระเบิดขาม (5537III) ฉบับที่ กธ.273/2545 พ.ศ.2545  03_0267    document/DMR-03_0267.PDF
184 Kaset Pitakpaivan Rucha Ingavat Patchara Pariwatvorn  Fossils of Thailand Volume 2 ค.ศ.1969  03_0269    document/DMR-03_0269.PDF
185 Kaset Pitakpaivan Rucha Ingavat Patchara Pariwatvorn  Fossils of Thailand Volume 3 ค.ศ.1969  03_0270    document/DMR-03_0270.PDF
186 ชัยยันต์ หินทอง  งานศึกษาวิจัยวิศวกรรมธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมธรณีวิทยาบริเวณแผนที่ระวางบ้านปางล้าน (4742I) และระวางจังหวัดตาก (4842IV) มาตราส่วน 1:50,000 พ.ศ.2529  03_0274    document/DMR-03_0274.PDF
187 พิศิษฎ์ สุขวัฒนานันท์ อภิชาต ลำจวน สันต์ อัศวพัชระ  รายงานตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาเบื้องต้น บริเวณม่อนพระเจ้าหลาย ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พ.ศ.2546  03_0275    document/DMR-03_0275.PDF
189 อัปสร สอาดสุด  แนวทางการปฏิบัติงาน ส่วนประเมินผลกลาง สำนักธรณีวิทยา ฉบับที่ สธว.3/2548 พ.ศ.2548  03_0277    document/DMR-03_0277.PDF
190 พิศิษฎ์ สุขวัฒนานันท์ วีระพงษ์ ตันสุวรรณ และคณะ  รายงานตรวจสอบสภาพธรณีวิทยา บริเวณบ่อหินขุด ตำบลทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พ.ศ.2545  03_0278    document/DMR-03_0278.PDF
191 อัปสร สอาดสุด  การใช้ซากดึกดำบรรพ์จุลภาคในงานธรณีวิทยา ฉบับที่ สธว.2/2548 พ.ศ.2548  03_0279    document/DMR-03_0279.PDF
192 คณะกรรมการเอกสารทางวิชาการ  คู่มือการเขียนรายงานเศรษฐธรณีวิทยา ฉบับที่ กศ 3/2543 พ.ศ.2542  03_0282    document/DMR-03_0282.PDF
193 สุภาวดี วิมุกตะนันท์  แผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย 1:1,000,000 ฉบับปี พ.ศ.2542 ฉบับที่ กธ.248/2544 พ.ศ.2544  03_0283    document/DMR-03_0283.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >