งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
194 คณะทำงานศึกษาแหล่งแร่ทองคำ  รายงานการศึกษาแหล่งแร่ทองคำ พ.ศ.2522  03_0289    document/DMR-03_0289.PDF
195 สมชาติ บริพัตรโกศล สุวิทย์ เจียมตน  ธรณีวิทยาระวางบ้านน้ำดิบ และระวางบ้านลานหอย ฉบับที่ 0080 พ.ศ.2530  03_0291    document/DMR-03_0291.PDF
196 มนตรี ศิลปาลิต สกาวรัตน์ สารีรัตน์  ธรณีวิทยาระวางบ้านกลองเมืองและระวางอ.พรานกระต่าย ฉบับที่ 0081 พ.ศ.2530  03_0293    document/DMR-03_0293.PDF
198 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 สงขลา  รายงานสรุปผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ โครงการศึกษาแผ่นดินยุบในประเทศไทย พ.ศ.2539  03_0296    document/DMR-03_0296.PDF
199 นิกร นครศรี มนตรี ศิลปาลิต  ธรณีวิทยาระวางกิ่งอ.น้ำโสม และระวางบ้านห้วยขอบ ฉบับที่ 0058 พ.ศ.2529  03_0300    document/DMR-03_0300.PDF
200 เดชา มณีนัย อดุลย์ เจริญประวัติ จำเนียร เผื่อนตา  ธรณีวิทยาระวางอ.แม่ทะ ระวางบ้านบ่อแก้ว และระวางจ.แพร่ ฉบับที่ 0073 พ.ศ.2530  03_0304    document/DMR-03_0304.PDF
201 นิกร นครศรี ไชยกาล ไชยรังษี สมศักดิ์ มาเจริญทรัพย์  ธรณีวิทยาระวางอ.ท่าลี่ ฉบับที่ 0072 พ.ศ.2530  03_0307    document/DMR-03_0307.PDF
202 วรกุล แก้วยานะ จำเนียร เผื่อนดา  ธรณีวิทยาควอเทอร์นารีบริเวณแหลมทองหลาง จ.ระยอง ฉบับที่ 0019 พ.ศ.2527  03_0309    document/DMR-03_0309.PDF
203 สำนักธรณีวิทยา  คู่มือทัศนศึกษาธรณีวิทยา จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2549  03_0310    document/DMR-03_0310.PDF
204 สิน สินสกุล นิรันดร์ ชัยมณี  ธรณีวิทยาควอเทอร์นารีบริเวณแหลมทองหลาง จ.ระยอง ฉบับที่ 0007(1) พ.ศ.2525  04_0311    document/DMR-04_0311.PDF
205 นิติ กิตติสาร สวาท เคนวิเศษ  ธรณีวิทยาบ้านหยวก ฉบับที่ 0033 พ.ศ.2528  04_0313    document/DMR-04_0313.PDF
206 ศรันย์ จินดาสุทธิ์ วรวุฒิ ตันติวนิช และคณะ  ธรณีวิทยาระวางอ.แม่ลาน้อย และระวางบ้านกองสุม ฉบับที่ 0146 พ.ศ.2533  04_0314    document/DMR-04_0314.PDF
207 ดีเซลล์ สวนบุรี  การสำรวจแผ่นดิบยุบ ด้วยวิธีธรณีฟิสิกซ์ บริเวณบ้านทุ่งวิมาน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล ฉบับที่ กศ 5/2541 พ.ศ.2541  04_0319    document/DMR-04_0319.PDF
208 โชติมา ยามี พรรณิภา แซ่เทียน  การจำแนกชนิด กำหนดอายุและสิ่งแวดล้อมของตัวอย่างซากบรรพชีวินประเภทหอยอายุเทอร์เชียรี่ตอนกลางถึงตอนปลายและเตรียมเพื่อการเก็บรักษาไว้วิเคราะห์ไอโซโทป พ.ศ.2547  04_0320    document/DMR-04_0320.PDF
209 จรรยา จำนงค์ไทย และคณะ  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการฟอแรมมินิเฟอร่าน้ำกร่อยในยุคปัจจุบันจากภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ.2544  04_0323    document/DMR-04_0323.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >