งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
243 แสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์  แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ เทพพนม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2527  04_0371    document/DMR-04_0371.PDF
244 ทินกร ทาทอง ภาสกรณ์ กัณทาทรัพย์ ศิริประภา ชาติประเสริฐ  รายงานการสำรวจหาทิศทางการไหลของน้ำบาดาลบริเวณ บ.ไทยยูเนี่ยนนำฮง จำกัด ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ศ.2544  04_0372    document/DMR-04_0372.PDF
245 พิสิทธิ์ ธีรดิลก ชัยยันต์ หินทอง วรวุฒิ ตันติวนิช  รายงานเบื้องต้นขั้นแรกสภาพธรณีวิทยา บริเวณพื้นที่อุทกภัยภาคใต้ พ.ศ.2532  04_0374    document/DMR-04_0374.PDF
246 Somkiat Maranate  PALEOMAGNETISM OF THE KHORAT GROUP IN NORTHEAST THAILAND ค.ศ.1982  04_0376    document/DMR-04_0376.PDF
247 ธวัช แทนทำนุ  การศึกษาและสำรวจสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ประสบอุทกภัย ต.น้ำก้อ และต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์   04_0377    document/DMR-04_0377.PDF
248 ฝ่ายสำรวจธรณีวิทยา  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปี 2534 ฉบับที่ 0176 พ.ศ.2534  04_0378    document/DMR-04_0378.PDF
249 สำนักธรณีวิทยา  บทบาท ภารกิจและผลงานของสำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 1 ปี ภายหลังการปฏิบัติระบบราชการ ฉบับที่ 1/2546 พ.ศ.2546  04_0379    document/DMR-04_0379.PDF
250 สุรเชษฐ ปุญปัน ภุชงค์ พลัง  ศักยภาพแหล่งหินประดับชนิดหินทราย บริเวณอ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว และอ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ฉบับที่ กธ 256/2544 พ.ศ.2544  04_0380    document/DMR-04_0380.PDF
251 Junya Jumnongthai  Brakish Foraminifera from Southern Provinces along The Gulf of Thailand No.GSD 254/2001 ค.ศ.2001  04_0382    document/DMR-04_0382.PDF
252 S.CHUAVIROJ S.CHATURONGKAWANICHP.SOPONPONGPIPAT  GEOLOGY AND DRILLING REPORT OF GEOTHERMAL EXPLORATION GTE 2 BAN SAHAKORN 2 AMPHOE SAN KAMPHAENG CHIANGMAI ค.ศ.1983  04_0383    document/DMR-04_0383.PDF
253 S.CHUAVIROJ P.SOPONPONGPIPAT and other  LITHOLOGIC LOG REPORT OF Geothermal Exploration Well GTE 5 and GTE 6 Amphoe San Kamphaeng, Chiangmai ค.ศ.1984  04_0385    document/DMR-04_0385.PDF
254 Wickanet Songtham  Palynological Investigation of Na Hong Basin Mae Chaem District Chiang Mai Province ค.ศ.2000  04_0386    document/DMR-04_0386.PDF
255 เฉลิมชัย อุดมรัตน์ สหัส หมื่นเหล็ก วัฒนา ตันเสถียร  ธรณีวิทยาบริเวณอ.ตะกั่วป่า-จ.สงขลา จากภาพถ่ายเรดาร์ ค.ศ.1983  04_0388    document/DMR-04_0388.PDF
256 มาลัย ภัทรเมธา และคณะ  การวิจัยสภาวะแม่เหล็กบรรพกาล กลุ่มหินโคราช อ.หนองบัวลำภู-จ.อุดรธานี ค.ศ.1991  04_0389    document/DMR-04_0389.PDF
257 สิน สินสกุล  การกัดกร่อนชายฝั่งทะเลในประเทศไทย พ.ศ.2535  04_0390    document/DMR-04_0390.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >