งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
273 พิสิทธิ์ ธีรดิลก และคณะ  สภาพธรณีวิทยาบริเวณบ้านคีรีวงที่ประสบอุทกภัยภาคใต้และแนวทางแก้ไขปัญหา พ.ศ.2532  04_0417    document/DMR-04_0417.PDF
274 วรกุล แก้วยานะ และคณะ  ธรณีวิทยาระวางจ.เชียงราย ฉบับที่ 0046 พ.ศ.2528  04_0418    document/DMR-04_0418.PDF
275 สันต์ อัศวพัชระ และคณะ  รูปถ่ายประกอบการสำรวจธรณีวิทยาและแผ่นดินทรุดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2547  04_0419    document/DMR-04_0419.PDF
276 พล เชาว์ดำรงค์  รายงานผลการสำรวจหาความต่อเนื่องทางธรณีวิทยา พื้นที่ภาคตะวันออก มาตราส่วน 1:250,000 พ.ศ.2535  04_0420    document/DMR-04_0420.PDF
277 จิรศักดิ์ เจริญมิตร  รายงานสรุปผลการสำรวจธรณีวิทยาหลุมยุบที่บริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 5 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล ฉบับที่ สธ 4-3/2547 พ.ศ.2547  04_0421    document/DMR-04_0421.PDF
278 แสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์ และคณะ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพบ้านสบโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พ.ศ.2527  04_0422    document/DMR-04_0422.PDF
279 เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์ ธนิศร์ วงศ์วานิช  การลำดับชั้นหินของกลุ่มหินแก่งกระจานในบริเวณคาบสมุทรและภาคตะวันตก ของประเทศไทย ค.ศ.1993  04_0423    document/DMR-04_0423.PDF
280 กองธรณีวิทยา  โครงการศึกษาแผ่นดิบยุบในประเทศไทย   04_0424    document/DMR-04_0424.PDF
281 อดิสัย จารุรัตน์  รายงานการสำรวจธรณีฟิสิกซ์แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ บริเวณอ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และอ.วังชิ้น จ.แพร่ พ.ศ.2528  04_0425    document/DMR-04_0425.PDF
282 วัฒนา ตันเสถียร  ธรณีวิทยาโดยรอบเขายายกะตา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ฉบับที่ สธ.3.10/2546 พ.ศ.2546  04_0426    document/DMR-04_0426.PDF
284 กรมทรัพยากรธรณี  โครงการจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในประเทศไทย   04_0428    document/DMR-04_0428.PDF
285 จรรยา จำนงค์ไทย และคณะ  การศึกษาซากดึกดำบรรพ์ยุคคาร์บอนเฟอรัส ผาท่าพล อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พ.ศ.2545  04_0429    document/DMR-04_0429.PDF
287 ส่วนธรณีวิทยา 4  การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทางธรณีวิทยา บริเวณอ่าวพังงา พื้นที่ระวางบ้านกลาง(4724I) ระวางเกาะใน(4724II)และระวางกระบี่ (4725II)   05_0431    document/DMR-05_0431.PDF
288 วีรชัย แพงแก้ว ไชยกาล ไชยรังษี  รายงานการปฏิบัติงานสำรวจธรณีวิทยาลุ่มน้ำปิง แผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:50,000 ระวางบ้านท่า (4848III) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2546-15 มกราคม 2547 พ.ศ.2547  05_0433    document/DMR-05_0433.PDF
289 อัศนี มีสุข ธีระพล วงษ์ประยูร  รายงานความก้าวหน้าการสำรวจธรณีวิทยารายละเอียดบริเวณจ.กาฬสินธุ์ มุกดาหารและจ.สกลนคร รายงานฉบับที่ 2/2539 พ.ศ.2539  05_0435    document/DMR-05_0435.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >