งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
290 ภาณุ ทองชิตร์  การแปลความหมายข้อมูลธรณีฟิสิกซ์ทางอากาศในพื้นที่ระวางจ.เชียงราย (NE 47-3) ฉบับที่ กพท 4/2540 พ.ศ.2540  05_0436    document/DMR-05_0436.PDF
293 คณะอนุกรรมการ Stratigraphy  ลำดับชั้นหินของประเทศไทย พ.ศ.2518  05_0440    document/DMR-05_0440.PDF
294 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้  แผนงานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์สู่ยุคใหม่ของการพัฒนาในทศวรรษหน้า พ.ศ.2533  05_0441    document/DMR-05_0441.PDF
295 เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์ และคณะ  ธรณีวิทยาระวางจ.นคราราชสีมา (5438IV) ระวาง อ.โนนสูง (5439II) ระวางกิ่งอ.เมืองยาง (5539I) และระวางอ.ชุมพวง (5539IV) ฉบับที่ สธว.10/2547 พ.ศ.2547  05_0442    document/DMR-05_0442.PDF
296 เยาวลักษณ์ ชัยมณี  ซากดึกดำบรรพ์ (fossil) พ.ศ.2547  05_0443    document/DMR-05_0443.PDF
297 นราเมศวร์ ธีระรังสิกุล และคณะ  รายงานการปฏิบัติงานหน่วยสำรวจธรณีวิทยาที่ 10 วันที่ 19 มีนาคม - 12 เมษายน 2550 ฉบับที่ สธ 4/2550-02 พ.ศ.2550  05_0446    document/DMR-05_0446.PDF
298 อัปสร สอาดสุด ,เยาวพา แช่มวัชระกุล, สุจิตตรา ปะนันโต  รายงานผลการสำรวจมาตรฐานและการจัดลำดับชั้นหินทางธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2550   05_0447    document/DMR-05_0447.PDF
299 สุวัฒน์ ติยะไพรัช , ทินกร มหาภูมิ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาควอเทอร์นารี่ "แพะเมืองผี" พ.ศ.2533  05_0448    document/DMR-05_0448.PDF
300 Takashi Hirukawa , Wannapha Jarach , Weera Tangool and Isao Takashima  Preliminary study on the geochemical characters of major geothermal fields in northem Thailand ค.ศ.1987  05_0450    document/DMR-05_0450.PDF
301 S.CHUAVIROJ P.SOPONPONGPIPAT S.CHATURONGKAWANICH P.PHAOPONGSAWAN  LITHOLOGIC LOG REPORT OF Geothermal Exploration Well GTE 5 and GTE 6 Amphoe San Kamphaeng, Chiangmai PAPER NO.5 ค.ศ.1984  05_0452    document/DMR-05_0452.PDF
302 S.CHUAVIROJ P.SOPONPONGPIPAT S.CHATURONGKAWANICH P.PHAOPONGSAWAN  LITHOLOGIC LOG REPORT OF GEOTHERMAL EXPLORATION WELL GTE 3 AND GTE 4 AMPHOE SAN KAMPHAENG CHIANGMAI PAPER NO.4 ค.ศ.1984  05_0453    document/DMR-05_0453.PDF
303 Sangad Bunopas Sonboon Kasitanont and Prinya Putthapiban  DMR PROGRESS REPORT FOR 1989 FLUID INCLUSIONS( THAILAND) CENTRE FILE: 3-P-86-1101-01 ค.ศ.1989  05_0454    document/DMR-05_0454.PDF
304 S.Muenlek C.Udomratn W.Tansathien R.Suwanwerakamtorn  APPLICATION OF REMOTE SENSING TO MINERAL EXPLORATION OF DOI KHUNTAN DOI LANGKA MOUNTAIN RANGE IN NORTHERN THAILAND ค.ศ.1984  05_0455    document/DMR-05_0455.PDF
305 Sangad Bunopas Sonboon Kasitanont and Prinya Putthapiban  DMR PROGRESS REPORT FOR 1987 FLUID INCLUSIONS( THAILAND) CENTRE FILE: 3-P-86-1101-01 ค.ศ.1987  05_0456    document/DMR-05_0456.PDF
306 Sirot Salyapongse  A Note on Foliated Contact Metamorphic Rock ค.ศ.1992  05_0457    document/DMR-05_0457.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >