งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
17 สำนักธรณีวิทยา  รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารธรณีวิทยาลุ่มแม่น้ำปิง มาตราส่วน 1:250,000 พ.ศ.2546  01_0019    document/DMR-01_0019.PDF
18 นายสมบุญ โฆษิตานนท์ นายนรรัตน์ บุญกันภัย นายทรงกลด ประเสริฐทรง  รายงานการตรวจสอบชั้นดิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547  01_0020    document/DMR-01_0020.PDF
19 สมชัย เตรียมวิชานนท์  รายงานการปฏิบัติงานการสำรวจธรณีวิทยาลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน ระวาง4644IV บริเวณจ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน และจ.ตาก พ.ศ.2546  01_0021    document/DMR-01_0021.PDF
20 สำนักธรณีวิทยา  รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารธรณีวิทยาลุ่มแม่น้ำปิง มาตราส่วน 1:250,000   01_0022    document/DMR-01_0022.PDF
21 ส่วนธรณีวิทยา 4  รายงานความก้าวหน้า การปฏิบัติงานพื้นที่ลุ่มน้ำปิง การสำรวจธรณีวิทยาระวางบ้านบ่อหลวง (4645II) ระยะที่ 1(วันที่ 7 พฤศจิกายน 2546-16 ธันวาคม 2546)ระยะที่ 2 (วันที่ 20 ธันวาคม 2546-10 มกราคม 2547) พ.ศ.2547  01_0023    document/DMR-01_0023.PDF
22 ไชยกาล ไชยรังษี Carsten Hinze สมศักดิ์ มาเจริญทรัพย์ สุรชัย สินพูลอนันต์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาระวางอ.ปากชม และระวางบ้านนาค้อ Geology of the Amphor pak Chom and Ban Na Kho Quadrangles พ.ศ.2529  01_0024    document/DMR-01_0024.PDF
23 ธีระพล วงษ์ประยูร ณัฐวัฒน์ เชื้อดี ปฏิภาณ วังมะนาว  ธรณีวิทยาระวางอำเภองาว (4646I) ระวางบ้านโป่ง(4946II) และระวางบ้านทุ่งกระต่าย (4946IV) (ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2549) ฉบับที่ สธ.1/1 พ.ศ.2549  01_0025    document/DMR-01_0025.PDF
24 วิฆเนศ ทรงธรรม  การลำดับชั้นหินทางชีวภาพของกลุ่มหินแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ฉบับที่ สธว.5/2548 พ.ศ.2548  01_0026    document/DMR-01_0026.PDF
25 โชติมา ยามี เยาวลักษณ์ ชัยมณี  ซากดึกดำบรรพ์ไฮยีนา Crocuta Crocuta และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ในถ้ำหินปูนยุคเพอร์เมียน(ถ้ำเพดาน) อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ฉบับที่ สธว 11/2548 พ.ศ.2548  01_0027    document/DMR-01_0027.PDF
26 นายธีระพล วงษ์ประยูร นายอัศนี มีสุข  ธรณีวิทยาระวางอำเภอภูเวียง (5442II) และระวางบ้านโคกสูง(5542II) ฉบับที่ กธ.278/2545   01_0028    document/DMR-01_0028.PDF
27 นายสันต์ อัศวพัชระ น.ส.วีรยา เลิศนอก  รายงานการปฏิบัติงาน สำรวจธรณีวิทยา ลุ่มน้ำปิง แผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ระวาง อ.พร้าว (4847IV) ระวาง อ.เชียงดาว (4747I) และระวางบ้านหลวงเมืองคง (4747IV) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2546-9 มกราคม 2547 พ.ศ.2547  01_0029    document/DMR-01_0029.PDF
28 สำนักธรณีวิทยา  ซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน อ.บ้านตาก จ.ตาก พ.ศ.2547  01_0030    document/DMR-01_0030.PDF
29 สุวัฒน์ ติยะไพรัช นรรัตน์ บุญกันภัย  รายงานการตรวจสอบสภาพดินบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ชายหาด อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ฉบับที่ สธ 3 9/2547 พ.ศ.2547  01_0031    document/DMR-01_0031.PDF
30 วิฆเนศ ทรงธรรม  รายงานการสำรวจแหล่งซากหอยขมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พ.ศ.2548  01_0032    document/DMR-01_0032.PDF
31 วีระพงษ์ ตันสุวรรณ ทรงกลด ประเสริฐทรง  ธรณีวิทยาระวางอ.บ้านค่าย (5234I) ฉบับที่ กธ.280/2545 พ.ศ.2545  01_0033    document/DMR-01_0033.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >