งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
307 S.BUNOPAS P.PUTTHAPIBAN S.KHOSITANONT  DMR PROGRESS REPORT FOR 1988 FLUID INCLUSION THAILAND CENTRE FILE ; 3-P-86-1101-01 ค.ศ.1988  05_0458    document/DMR-05_0458.PDF
308 สำนักธรณีวิทยา  รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารธรณีวิทยาลุ่มน้ำปิง มาตราส่วน 1:250,000   05_0459    document/DMR-05_0459.PDF
309 MARC FILION PRACHON CHAROENSRI  A GLOBAL VIEW OF EXPLORATION DEVEOLPMENT AND MINING ACTIVETIES ค.ศ.1987  05_0460    document/DMR-05_0460.PDF
310 Chaiyan Hinthong  The study of active faults in Thailand ค.ศ.1997  05_0501    document/DMR-05_0501.PDF
311 อำนวยชัย เทียนประเสริฐ  คำบรรยายเรื่องการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศ พ.ศ.2529  05_0502    document/DMR-05_0502.PDF
312 Prinya Nutalaya and Sopit Sodsri  EARTHQUAKES DATA OF THAILAND AND ADJACENT AREAS 624 B.C-1983 A.D. ค.ศ.1983  05_0503    document/DMR-05_0503.PDF
313 Sirot Salyapongse  A Note on Floiated Contact Metamorphic Rock ค.ศ.1992  05_0504    document/DMR-05_0504.PDF
314 อดิชาติ สุรินทร์ดำ บุญส่ง แซ่ลิ้ม อำนวยชัย เทียนประเสริบ  โครงการสำรวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพรายงานการเจาะสำรวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพบ้านหนองครกและบ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2528  05_0506    document/DMR-05_0506.PDF
315 W.D.CARTER and L.C.ROWAN  Remote Sensing and mineral Esploration ค.ศ.1979  05_0507    document/DMR-05_0507.PDF
316 ประมล เกาะปิน  รายงานการสำรวจ แก๊ส เรดอน บริเวณแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ บ้านโป่ง และบ้านหนองครก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2527  05_0508    document/DMR-05_0508.PDF
317 เฉลิมชัย อุดมรัตน์ สหัส หมื่นเหล็ก วัฒนา ตันเสถียร  ธรณีวิทยาบริเวณอ.ตะกั่วป่า จ.สงขลา จากภาพถ่ายเรดาร์ พ.ศ.2528  05_0510    document/DMR-05_0510.PDF
318 สมาน จาตุรงควนิชย์ มุกดา จารุศรีพันธ์  รายงานการสำรวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพบริเวร จ.ลพบุรี จ.เพชรบูรณ์ และจ.กำแพงเพชร พ.ศ.2528  05_0511    document/DMR-05_0511.PDF
319 คณะสำรวจวิจัยโบราณชีววิทยา ไทย - ฝรั่งเศส  REFERENCDS OF THE THAI-FRENCH PROJECT VERTEBRATE FOSSILS OF THAILAND พ.ศ.2541  05_0512    document/DMR-05_0512.PDF
320 UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR GEOLOGICAL SURVEY  GEOLOGY AND MINERAL DEPOSITS OF THAILAND ค.ศ.1975  05_0513    document/DMR-05_0513.PDF
321 สมชาย นาคะผดุงรัตน์ และคณะ  ธรณีวิทยาระวางอ.เทพา ฉบับที่ 0109 (1) พ.ศ.2531  05_0514    document/DMR-05_0514.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >