งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
471 กองธรณีวิทยา  แผนปฎิบัติงานด้านธรณีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2541 พ.ศ.2541  07_0043    document/DMR-07_0043.PDF
472 นายชัยยันต์ หินทอง  สรุปสาระการบรรยาย เรื่องแผ่นดินไหว พ.ศ.2534  07_0044    document/DMR-07_0044.PDF
473 นายเด่นโชค มั่นใจ  ทัศนศึกษาธรณีวิทยา มุกดาหาร-เขมราฐ-อำนาจเจริญ-ตระการพืชผล-โพธิ์ไทร พ.ศ.2550  07_0045    document/DMR-07_0045.PDF
474 นายเด่นโชค มั่นใจ  การประชุมเสนอความก้าวหน้าในการสำรวจธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:50,000 ประจำปีงบประมาณ 2550 พ.ศ.2550  07_0046    document/DMR-07_0046.PDF
475 กองธรณีวิทยา  การประชุมตรวจสอบแก้ไขแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย 2524 พ.ศ.2525  07_0047    document/DMR-07_0047.PDF
476 นายพล เชาว์ดำรงค์  รายงานการอบรม เรื่องเชื้อเพลิงธรรมชาติ (workshop on fossil fuels) พ.ศ.2525  07_0048    document/DMR-07_0048.PDF
477 นายธงชัย พึ่งรัศมี  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ดินขาว อ.สุไหงปาดี อ.ระแงะ อ.ยี่งอ จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ.2515  07_0049    document/DMR-07_0049.PDF
478 นายสมาน บุราวาส  จากสมุดบันทึกรายงานของ สมาน บุราวาส (ลายมือต้นฉบับ) พ.ศ.2483  07_0050    document/DMR-07_0050.PDF
479 นายสมาน บุราวาส  จากสมุดบันทึกรายงานของ สมาน บุราวาส (พิมพ์)   07_0051    document/DMR-07_0051.PDF
480 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  การมอบงานในหน้าที่ผู้อำนวยการกอง กองธรณีวิทยา พ.ศ.2539  07_0052    document/DMR-07_0052.PDF
481 นายครรชิต ศิริภักดี  ธรณีวิทยาประยุกต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ.ศ.2540  07_0053    document/DMR-07_0053.PDF
482 นายวิชา เศรษฐบุตร และนายสงบ แก้วไพฑูรย์  รายงานการประชุม สภาธรณีวิทยาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 22 ณ กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย พ.ศ.2507  07_0054    document/DMR-07_0054.PDF
483 กรมทรัพยากรธรณี  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานสำรวจธรณีวิทยา พ.ศ.2520  07_0055    document/DMR-07_0055.PDF
484 กรมทรัพยากรธรณี  สรุปผลการประชุมทางวิชาการกรมทรัพยากรธรณี ครั้งที่2 12-13 กันยายน 2526 พ.ศ.2526  07_0056    document/DMR-07_0056.PDF
485 นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ นายไพศาล ศุภรเวทย์ศิริ  ธรณีวิทยาระวางอำเภอทุ่งช้างและระวางอำเภอปัว พ.ศ.2532  07_0057    document/DMR-07_0057.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >