งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
32 จรรยา จำนงค์ไทย สันติ อัศวพัชระ ลออ เล็บครุฑ  การศึกษาซากปลาน้ำจืดจากบ้านท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ.2545  01_0035    document/DMR-01_0035.PDF
33 เยาวลักษณ์ ชัยมณี  รายงานการไปศึกษาวิจัย ณ ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เรื่องการศึกษาฟอสซิลสัตว์มีกระดูกสันหลัง ยุคเทอร์เซียร์ ระหว่างวันที่ 4 - 28 มกราคม 2544 พ.ศ.2544  01_0036    document/DMR-01_0036.PDF
34 นายพล เชาว์ดำรงค์ น.ส.ศศิวิมล นววิธไพสิฐ น.ส.น้ำฝน คำพิลัง  รายงานตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาท้องที่ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ.2544  01_0037    document/DMR-01_0037.PDF
35 นายสันต์ อัศวพัชระ นายพิทักษ์ เทียมวงศ์ น.ส.วีรยา เลิศนอก  รายงานการปฏิบัติงานสำรวจธรณีวิทยาโครงการจัดการปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50,000 ระวางอำเภอพรรณานิคม (5743) และระวางอ.นาหว้า (5843IV) ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2547 พ.ศ.2547  01_0039    document/DMR-01_0039.PDF
36 นายปรัชญา บำรุงสงฆ์ นายภุชงค์ พลัง  รายงานการตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและปริมาณสำรองแร่แคลไซต์พื้นที่ของบริษัท ต.หิรัณย์ จารึก จำกัด ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี พ.ศ.2544  01_0040    document/DMR-01_0040.PDF
37 สมบูรณ์ เสกธีระ สุธรรม แย้มนิยม พินิจ คุณาวัฒน์ งามพิศ แย้มนิยม  การสำรวจธรณีเคมีแผนที่ระวาง จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2521  01_0041    document/DMR-01_0041.PDF
38 ส่วนธรณีวิทยา 4  การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาบริเวณหมู่เกาะพีพี พื้นที่ระวางบ้านกลาง (4724I) และระวางเกาะใน (4742II) พ.ศ.2547  01_0042    document/DMR-01_0042.PDF
39 แสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์ สมาน จาตุรงควนิชย์ เฉลิมชัย อุดมรัตน์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งน้ำพุร้อน บ้านสมอทอง ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พ.ศ.2523  01_0043    document/DMR-01_0043.PDF
40 Phisit Dheeradilok  Notes On The Structural Features ank Metamorphism of The Inferred Precambrian Rocks , Southwest of Amphoe Tha Maka,Kanchanaburi Province ค.ศ.1974  01_0044    document/DMR-01_0044.PDF
41 วีระศักดิ์ นคินทริบดี  หินอ่อน หินประดับและหินอุตสาหกรรม พ.ศ.2528  01_0045    document/DMR-01_0045.PDF
42 สำนักธรณีวิทยา  รายงานความก้าวหน้าโครงการอาคารนิทรรศการธรณีวิทยาป่าหินงามความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรธรณีและอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ พ.ศ.2548  01_0046    document/DMR-01_0046.PDF
43 สำนักธรณีวิทยา  รายงานการตรวจสอบชั้นดิน บ้านโตนดน้อย ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ฉบับที่ สธ 4-1/2548 พ.ศ.2548  01_0047    document/DMR-01_0047.PDF
44 นายพิทักษ์ เทียมวงษ์ นายวีรชัย แพงแก้ว น.ส.วริศรา ว่องไว  การสำรวจทำแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50,000 ระวางอ.ชาติตระการ (5143IV) ระวางบ้านส่วนเมี่ยง (5143III) ระวางบ้านบ่อภาค (5144II) ระวางอ.ด่านซ้าย (5243IV) ระวางบ้านด่านคู่ (5243III) ระวางบ้านวังสัมพันธ์(5245III) ระวางบ้านนายขุน(5244IV) ระวางบ้านเมืองแพร่(5244III) ระวางบ้านบ่อเบี้ย(5245IV) ฉบับที่ สธ.2/2549 พ.ศ.2549  01_0048    document/DMR-01_0048.PDF
45 วรวุฒิ ตันติวนิช พล เชาว์ดำรงค์  รายงานการสำรวจเหมืองแร่สะเมิง พ.ศ.2522  01_0049    document/DMR-01_0049.PDF
46 พล เชาว์ดำรงค์ เสถียร สนั่นเสียง สมชาติ บริพัตรโกศล วสันต์ ขำทุเรียน  รายงานการวิจัยธรณีวิทยา ของแอ่งลี้ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2525  01_0050    document/DMR-01_0050.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >