งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
501 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  แผนปฎิบัติงานด้านธรณีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2544 พ.ศ.2544  07_0073    document/DMR-07_0073.PDF
502 สำนักธรณีวิทยา  ข้อกำหนดการจัดจ้างทำแผนแม่บทและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาซากหอยขมดึกดำบรรพ์พื้นที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง   07_0074    document/DMR-07_0074.PDF
503 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  การประชุมเสนอผลงานกองธรณีวิทยาประจำปี 2532 พ.ศ.2532  07_0075    document/DMR-07_0075.PDF
504 นายศักดา ขุนดี  รายงานการประชุมเชิงปฎิบัติการ การทำแผนที่สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2537  07_0076    document/DMR-07_0076.PDF
505 สำนักธรณีวิทยา  คู่มือและแนวทางการดำเนินการโครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน พ.ศ.2549  07_0077    document/DMR-07_0077.PDF
506 นายอัศนี มีสุข  รายงานการไปประชุม CCOP-CPGDP ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน พ.ศ.2539  07_0078    document/DMR-07_0078.PDF
507 นายพิสิทธิ์ ธีรดิลกและคณะ  รายงานการสำรวจชั้นดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ พ.ศ.2531  07_0079    document/DMR-07_0079.PDF
508 นายนิรันดร์ ชัยมณี  บรรยายพิเศษเรื่อง Quaternary Geology พ.ศ.2553  07_0080    document/DMR-07_0080.PDF
509 สำนักธรณีวิทยา  ประชุมสรุปผลการสำรวจธรณีวิทยาพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ระยะที่ 3 พ.ศ.2549  07_0081    document/DMR-07_0081.PDF
510 ส่วนประเมินผลกลาง สำนักธรณีวิทยา  สรุปผลการปฎิบัติงานสำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ 2546 พ.ศ.2546  07_0082    document/DMR-07_0082.PDF
511 สำนักธรณีวิทยา  โครงการส่งเสริมความรู้ธรณีวิทยาสู่เยาวชน เรื่อง ยุวมัคคุเทศก์ไดโนเสาร์ พ.ศ.2547  07_0083    document/DMR-07_0083.PDF
512 นายประยงค์ อังสุวัฒนะและคณะ  รายงานโครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้านธรณีวิทยาบริเวณจังหวัดเชียงใหม่   07_0084    document/DMR-07_0084.PDF
513 ฝ่ายแปลภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  รายงานความก้าวหน้า โครงการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลดาวเทียมด้านธรณีวิทยา ปีงบประมาณ 2534-2535 พ.ศ.2535  07_0085    document/DMR-07_0085.PDF
514 ฝ่ายแปลภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  โครงการวางหมุดหลักฐานพื้นที่ Active Fault ปีงบประมาณ 2538 และ 2539 พ.ศ.2538  07_0086    document/DMR-07_0086.PDF
515 กรมทรัพยากรธรณี  กิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีในประเทศไทย พ.ศ.2514  07_0087    document/DMR-07_0087.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >