งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
562 นายเกษตร พิทักษ์ไพรวัน  รายงานการประชุม กลุ่มทำงานว่าด้วย Stratigraphic Correlation ในภุมิภาคเอสแคป พ.ศ.2518  08_0028    document/DMR-08_0028.PDF
563 นายฉดับ ปัททสูต  การทำเหมืองใต้ดิน พ.ศ.2522  08_0029    document/DMR-08_0029.PDF
564 กรมทรัพยากรธรณี  คู่มือการแปลความหมายข้อมูลฟิสิกส์ทางอากาศ พ.ศ.2548  08_0030    document/DMR-08_0030.PDF
338 สมาน จาตุรงควนิชย์ , สันติ วีวงศ์เจริญ, สมชาย เรืองชาติชัย  ธรณีวิทยาระวางอ.เวียงป่าเป้าและระวางอ.วังเหนือ ฉบับที่ 0123 พ.ศ.2532  05_0546    document/DMR-05_0546.PDF
339 วรวุฒิ ตันติวนิช , เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์ , สมชาย ชิตมณี  ธรณีวิทยาระวางอ.แม่สอด และระวางบ้านเพอะพะ ฉบับที่ 0027 พ.ศ.2528  05_0548    document/DMR-05_0548.PDF
340 ประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ , ไพศาล ศุภรเวทย์ศิริ  ธรณีวิทยาระวางอ.ทุ่งช้าง และ ระวางอ.ปัว ฉบับที่ 0122 พ.ศ.2532  05_0549    document/DMR-05_0549.PDF
341 วิฆเนสศ ทรงธรรม  การลำดับชั้นหินทางชีวภาพของกลุ่มหินแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ฉบับที่ สธว.5/2548 พ.ศ.2548  05_0550    document/DMR-05_0550.PDF
342 คณะทำงานสาขาพลังงานความร้อนใต้พิภพ  แนวนโยบายและสถานภาพการวิจัยพลังงานทดแทนสาขาพลังงานความร้อนใต้พิภพ (พ.ศ.2536-2540) พ.ศ.2535  05_0551    document/DMR-05_0551.PDF
343 ที่ทำการทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ (จ.จันทบุรี)  โครงการฟื้นฟูธุรกิจอัญมณีเมืองจันท์   05_0552    document/DMR-05_0552.PDF
344 นายวรกุล แก้วยานะ  รายงานการอบรมการสำรวจระดับตื้นในที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบชายฝั่งทะเล ณ เมืองอัลค์มาร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ พ.ศ.2524  05_0553    document/DMR-05_0553.PDF
345 วิทยา ธรรมดุษฎี , สมชาย ชิตมณี  ธรณีวิทยาระวางบ้านห้วยริน ระวางบ้านโป่งแดง และระวางอ.บ้านด่านลานหอย พ.ศ.2530  05_0554    document/DMR-05_0554.PDF
346 Ryuzo Toriyama, et., all   Fusulinacean Fossils from Thailand Part V. Neofuslinella from Thailand ค.ศ.1969  05_0555    document/DMR-05_0555.PDF
347 T. Hamada  Two Carboniferous Brachiopods from LOEI, Thailand ค.ศ.1964  05_0556    document/DMR-05_0556.PDF
348 Ryuzo Toriyama, et., all  Biostratigrahic Zonation of the Rat Buri Limestone in the Khao Phlong Phrab area, Sara Buri, Central Thailand ค.ศ.1974  05_0557    document/DMR-05_0557.PDF
349 PHISIT DHEERADILOK et.,all  METAMORPHIC FACIES MAP OF THAILAND SCALE 1:250,000 ค.ศ.1977  05_0558    document/DMR-05_0558.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >